Szukasz psychologa sportu lub pracy w Krakowie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszym gabinecie!

Wiek dorastania

Wiek dorastania jest tym okresem w życiu człowieka, w którym dokonuje się przeobrażenie dziecka w osobę dorosłą. Na przestrzeni stosunkowo krótkiego czasu zachodzą radykalne zmiany fizyczne i psychiczne, które umożliwiają spełnienie zadań właściwych człowiekowi dorosłemu- zadań rodzinnych i zawodowo-społecznych. Toteż zmiany zachodzą na ogół szybko, są łatwo dostrzegalne, a z punktu widzenia wychowawczego wymagają modyfikacji metod postępowania i dużej ich elastyczności.

Współcześni psychologowie zgodni są co do tego, iż proces dorastania jest niezwykle skomplikowany. Obejmuje on wiele dziedzin osobowości, przy czym linie rozwoju w tych dziedzinach nie przebiegają równolegle. Poza dojrzewaniem fizjologicznym, którego końcowym etapem jest możność wydania na świat potomstwa, psychologowie wiele uwagi poświęcają dorastaniu społecznemu. Polega ono, z jednej strony, na rozwoju świadomości społecznej, tj. kształtowaniu się ocen, przekonań i postaw moralnych oraz nastawień społecznych, z drugiej zaś na przygotowaniu się do określonej roli społecznej i podejmowaniu coraz to bardziej odpowiedzialnych zadań społecznych (pomoc w domu, nauka w szkole, praca w organizacjach młodzieżowych itp.). Zwraca się także uwagę na dorastanie w sensie r oz w o ju umysłowego. Psychologowie odnotowują ogromny postęp zarówno w ilościowym wzroście poszczególnych funkcji umysłowych, jak i w jakościowym skoku w zakresie procesów myślenia – przejście z etapu myślenia konkretnego na etap myślenia abstrakcyjnego (hipotetyczno-dedukcyjnego). Dzięki temu możliwa jest większa efektywność uczenia się i zdolność rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych, a rozumienie związków między zjawiskami, praw i uogólnień prowadzi do coraz lepszej orientacji w otaczającej rzeczywistości (por. Przełącznikową, 1971, s. 15).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.