Szukasz psychologa sportu lub pracy w Krakowie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszym gabinecie!

Staranna organizacja pracy

Można dzielić całe zadanie na mniejsze części, porządkując je inaczej, stosować układ przedmiotów ułatwiający percepcję i wprowadzić systemy kontroli, posługiwać się bardziej skutecznymi regułami postępowania, wprowadzić pomoce w rodzaju chwytów mnemotechnicznych. Ponieważ starzenie się niekorzystnie wpływa na pamięć bezpośrednią i na procesy podejmowania decyzji, zjawiska te należy brać pod uwagę przy ustalaniu środków zapobiegawczych oraz metod szkolenia przy przekwalifikowaniu.

Każda reakcja, która występuje w trakcie sprawnego działania, wymaga określonego czasu na jej organizację i wykonanie. Przy przeprowadzaniu chronome- trażu pracy mierzy się czas trwania poszczególnych ruchów, a czas ogólny ustala się przez sumowanie czasów cząstkowych, uwzględniając dodatek na błędy i opóźnienia (por. rozdz. VIII). Przy kopertowaniu druków można dość łatwo ustalić czas poszczególnych ruchów. Te czasy składowe dadzą w sumie – przy niewielkich odchyleniach – czas wykonania głównych operacji i całej pracy. Jednak ukryte procesy percepcji i organizowania działania, które umożliwiają sprawne wykonanie czynności, nie wiążą się w sposób prosty z aktualnie wykonywanymi ruchami. Mogą one przebiegać wcześniej lub później, zależnie od warunków danej pracy. Ruchy gałek ocznych wyprzedzają ruch palców, ale ruchy oczu muszą być poprzedzone decyzją. Przy wykryciu błędu oczy przesuwają się i zatrzymują inaczej niż zwykle. Ruch rąk zostanie zwolniony lub zahamowany w czasie, gdy procesy percepcji i organizacji rejestrują fakty i korygują działanie. Inaczej mówiąc, różnorodne „subfunkcje”, składające się na sprawne działanie, mogą się nakładać na siebie lub przesuwać w czasie, mogą przebiegać wolniej lub szybciej, mogą hamować lub przyśpieszać całe działanie. Nic zatem dziwnego, że pełny czas działania nie jest prostą funkcją czasów składowych wszystkich dających się wyróżnić subfunkcji. Nowoczesna maszyna licząca ma wiele elementów: wejście taśmy, czytnik, pamięć krótko- i długoterminowa, urządzenia pomocnicze, blok operacji logicznych i wyjście. Działają one z różną szybkością, a dzięki technice zwanej „podziałem czasu” kilka programów może być wykonywanych równocześnie przez różne części maszyny. Dzięki temu czas całej operacji jest znacznie skrócony. Zasada „podziału czasu” jest użyteczna nie tylko dla zrozumienia mechanizmu sprawnego działania, ale także przystosowania się osobowości, zwłaszcza w starszym wieku. Dobrze przystosowany człowiek skutecznie dzieli swój czas i możliwości między różne rodzaje działalności, rozszerzając dzięki temu swoje osiągnięcia (por. także rozdz. IV).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.