Szukasz psychologa sportu lub pracy w Krakowie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszym gabinecie!

Skale i normy rozwoju sprawności fizycznej i notorycznej

Tempo rozwoju mocy wykazuje w wieku 8-12 lat niewielkie tylko wahania, z nieznaczną tendencją do uzyskiwania coraz mniejszych wartości bezwzględnych. Najwyższe tempo obserwujemy w wieku 10 lat.

Cecha, zwinnościowa wykazuje najwyższe tempo rozwoju w młodszym wieku szkolnym (8-11 lat). Przeprowadzone próby w zakresie rozwoju wytrzymałości wykazały, iż tempo jej rozwoju jest coraz słabsze u chłopców, z nieznaczną tendencją wzrostu do 18 r.ż., a u dziewcząt odnotowany został regres w jej rozwoju. Na .podstawie dokonanych analiz udało się wyciągnąć następujące najważniejsze wnioski:

– 1. Tempo rozwoju cech motorycznych nie jest jednakowe u chłopców i dziewcząt.

– 2. Tempo rozwoju poszczególnych cech jest różne.

– 3. Tempo przyrostu wysokości ciała nie pokrywa się z rozwojem cech motorycznych.

– 4. Prawie -wszystkie cechy motoryczne u dzieci w młodszym wieku szkolnym Wykazują znaczną dynamikę rozwoju, jednakże poziom rozwoju poszczególnych cech u dzieci tego wieku jest mało zróżnicowany (Denisiuk, Milicerowa, 1969, s. 61-.62).

Skale i normy rozwoju sprawności fizycznej i notorycznej stwarzają empiryczne podstawy dla charakterystyki tych sfer rozwoju dzieci i do stawiania im wymagań w tej dziedzinie czynności. Traktowane jako zadania rozwojowe, pobudzają one dzieci do aktywności własnej, która jest podstawowym warunkiem osiągnięć w rozwoju.

Odnosząc to, co powiedzieliśmy na początku o istniejących nierówno- miernościach w rozwoju dzieci rozpoczynających naukę, do sfery psychomotorycznej, możemy stwierdzić, iż znaczna grupa dzieci odpowiada na ogół normom, rozwiązuje pomyślnie próby różnych skal: ale istnieją też z jednej strony dzieci- wyraźnie uzdolnione psychoruchowo, wybiórczo lub ogólnie, i odznaczające się wysoką już sprawnością fizyczną i ruchową: lecz znaleźć można też dzieci wykazujące bądź wybiórcze, bądź ogólne opóźnienia w tej sferze.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.