Szukasz psychologa sportu lub pracy w Krakowie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszym gabinecie!

Co rozumiemy poprzez uczenie się

W pracy naszej doszliśmy do określenia pojęcia „uczenie się” w następstwie trzech przedstawionych wyżej podziałów dychotomicznych. Odnosiły się one do zmian w zachowaniu osobnika, które nie są wynikiem zmian w jego receptorach i efektorach.

Pierwszy podział dotyczył podłoża, na którym owe zmiany zachodzą. Jest nim w przypadku uczenia się indywidualne doświadczenie osobnika Drugi podział dotyczył trwałości zmian. Za efekt uczenia się uznajemy zmiany trwałe. Podział trzeci odnosił się do zmian nietrwałych i z tej grupy wyodrębniliśmy te, które polegają na pojawieniu się w zachowaniu elementów nowych w stosunku do tego, co było dawniej. Również te zmiany rozpatrujemy jako efekt uczenia się.

Przez uczenie się rozumiemy wiąc proces prowadzący do zmian w za- I chowaniu się osobnika, które nie zależą wyłącznie od funkcji jego recep- torów i efektorów, zachodzą na podłożu indywidualnego doświadczenia i, jeżeli nie odznaczają się trwałością, to zawsze polegają na wystąpieniu elementów nowych w porównaniu z poprzedzającym je zachowaniem. nie powstałe w wyniku indywidualnego doświadczenia nie polegające na pojawieniu się nowych elementów

Omawiając zagadnienie trwałości zmian będących efektem uczenia się użyliśmy kilkakrotnie terminu „pamięć”. Bliższego wyjaśnienia wymaga stosunek wzajemny uczenia się i pamięci. W jednym ze znaczeń termin „pamięć” bywa używany na określenie procesu, w wyniku którego bodźce pozostawiają ślady w układzie nerwowym, a późniejsze reakcje osobnika ulegają modyfikacji. Tak rozumiany termin „pamięć” jest równoznaczny z terminem „uczenie się”.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.