Poglądy na rozwój człowieka w wieku dorastania

Z badań tych M. Mead i inni psychologowie wyciągają wniosek, że objawy spostrzeżone i opisane przez niektórych psychologów są prawdziwe tylko w odniesieniu do młodzieży krajów cywilizowanych, nie są one zatem wynikiem samoczynnego rozwoju, obowiązującego we wszystkich warunkach społecznych, lecz produktem określonej kultury. A więc i obraz okresu dojrzewania podawany w klasycznej literaturze psychologicznej jest typowy jedynie dla kultury mieszczańskiej 8.

Czytaj dalej Poglądy na rozwój człowieka w wieku dorastania

Badanie aparaturą Musica Medica

Opisywaną dziedzinę muzykoterapii warto byłoby rozpowszechnić w terapii i wychowaniu dzieci z wadą słuchu ze względu na jej dobroczynne działanie na człowieka poprzez możliwość odbioru muzyki innym kanałem sensorycznym (zmysłem dotyku). Dziecko zaczyna odczuwać przekazywane mu drgania dźwiękowe i odpowiadać na nie. Dostrzega, że otoczenie może przemawiać do niego nie tylko za pomocą wzroku i mowy, ale również za pomocą dotyku. Wibracje przekazywane w ten sposób są przez niego łatwiej odbierane, nie wymagają wysiłku, nie zniechęcają, a wprost przeciwnie – inspirują, pasjonują i są ciekawym przedmiotem dociekań młodego człowieka. Muzyka staje się przyjacielem, który nie każe słuchać i mówić, ale wnika w głąb psychiki, poprawiając samopoczucie, dodając pewności siebie, zachęcając do kreatywnego działania.

Czytaj dalej Badanie aparaturą Musica Medica

Funkcjonowanie rodziny z dzieckiem chorym na raka cz. II

Przedmiotem badań jest sposób funkcjonowania każdej z badanych rodzin, w których leczone jest dziecko na ostrą białaczkę limfoblastyczną. W badaniach dotyczących funkcjonowania rodziny (a nie jednostki w systemie rodzinnym), w której jest dziecko chore na białaczkę, stawiane jest pytanie: „J a k funkcjonuje taka rodzina”? Tak postawione pytanie stanowi problem pracy.

Czytaj dalej Funkcjonowanie rodziny z dzieckiem chorym na raka cz. II

Teoria naznaczania – ciąg dalszy

Teoria naznaczania jest wykorzystywana do wyjaśniania zarówno przestępczości, jak i dewiacji społecznej. Podstawową kwestią dla tego ujęcia jest pojęcie tożsamości: nie powinien więc dziwić fakt, że teoria ta jest mocno zakorzeniona w interakcjonizmie symbolicznym. Akt dewiacyjny jest mniej ważny niż naznaczenie go jako dewiacji, co prowadzi z kolei do zmiany tożsamości i może wywołać kolejne działania dewiacyjne.

Czytaj dalej Teoria naznaczania – ciąg dalszy

Ludzie starzy – dalszy opis

Jak to już wyżej powiedziano, przejście na emeryturę stawia zarówno mężczyzn, jak i kobiety wobec poważnych problemów przystosowania się. Składają się na to zmiany w rozkładzie dnia, gorsze zabezpieczenie materialne, inna pozycja i rola społeczna, ograniczenie odpowiedzialności i obniżenie autorytetu, zmiany w stosunkach rodzinnych i gorszy stan zdrowia. Przechodząc na emeryturę ludzie zmuszeni są do nowego spojrzenia na samych siebie i rozwijania nowych sposobów przystosowania się.

Czytaj dalej Ludzie starzy – dalszy opis

Rozpatrywanie koncepcji Sheldona – ciąg dalszy

Jest jednak faktem, że zazwyczaj określa się w ten sposób tych teoretyków i badaczy, którzy kładą nacisk na związek między strukturalnymi aspektami organizmu (budową ciała) a zachowaniem. Tak więc dla naszych obecnych celów przyjmujemy, że psychologiem konstytucjonalnym jest taki psycholog, który czynników umożliwiających wyjaśnienie zachowania ludzkiego poszukuje w biologicznym wyposażeniu jednostki. Ponieważ o morfologii wiadomo więcej niż o innych aspektach tego wyposażenia, przeto nasze rozważania będą się skupiać głównie na zależności zachowania od budowy ciała.

Czytaj dalej Rozpatrywanie koncepcji Sheldona – ciąg dalszy

USTANOWIENIE NOWEJ WŁADZY CZ. II

Opisaliśmy cztery modele ustrojowe. Jednym z najstarszych jest monarchia, w której władza dziedziczona jest z pokolenia na pokolenie. Autorytaryzm – w formie dyktatury (Haiti) albo junty (Chile) – odmawia większości społeczeństwa prawa udziału w podejmowaniu decyzji politycznych. Totalitaryzm jeszcze bardziej poszerza zakres władzy, ingerując, jak w przypadku Związku Radzieckiego, w życie codzienne obywateli. Demokracja opiera się na władzy ludu. Ustrojowi demokratycznemu sprzyjają: rozwój gospodarczy, strukturalne ograniczenia władzy rządu, brak istotnych podziałów społecznych, społeczna tolerancja dla odmienności poglądów, powszechny dostęp do informacji i rozproszenie władzy politycznej w społeczeństwie.

Czytaj dalej USTANOWIENIE NOWEJ WŁADZY CZ. II

Zmiany w rodzajach wytwarzanych związków czasowych

Zmiany w rodzajach wytwarzanych związków czasowych są łatwo cbserwowalnym wskaźnikiem rozwojowym. Pierwsze odruchy warunkowe to związki pobudzeniowe, wyrażające się w reakcjach ruchowych lub wy- dzielniczych na bodźce warunkowe. Począwszy od drugiego miesiąca życia wytwarzają się także u dzieci związki hamulcowe. Bodziec warunkowy wskutek niewzmacniania może utracić właściwości nabyte uprzednio, stając się ponownie czynnikiem obojętnym. W tym czasie pojawiają się również pierwsze różnicowania. Początkowo dziecko potrafi różnicować tylko bodźce bardzo niepodobne, stopniowo staje się zdolne do dokonywania coraz subtelniejszych różnicowań. Wyraźny postęp w tym zakresie można obserwować już w pierwszych miesiącach’ życia dzieci (Kasatkin, 1951), a dalsze zmiany rozwojowe zachodzą w ciągu długiego czasu. Jako ostatni rodzaj hamowania wewnętrznego pojawia się w 4-5 miesiącu życia opóźnianie.

Czytaj dalej Zmiany w rodzajach wytwarzanych związków czasowych

Hipotezy odwołujące się do czynników psychologicznych

Hipotezy odwołujące się do czynników psychologicznych również nie są wystarczająco uzasadnione. Można przypuszczać, że umiejętność korzystania z uprzedniego doświadczenia, a więc ten czynnik, który obserwuje się w badaniach nad transferem, jest jedną z głównych przyczyn zarówno wzrcstu, jak i spadku zdolności do uczenia się. W początkowym okresie życia dziecko coraz lepiej poznaje otaczającą je rzeczywistość, a wszystkie zdobyte przezeń informacje ułatwiają mu przyswojenie nowych. Przez pewien okres w życiu człowieka transfer pozytywny ma przewagę nad negatywnym. Później, gdy zasób posiadanej wiedzy jest już duży, a określone sposcby działania i operowania różnymi informacjami oraz przedmiotami zostały dobrze utrwalone, występuje transfer negatywny. Uczenie się nowych czynności utrudnione jest wskutek uprzednio nabytego doświadczenia. Dla ich wyuczenia się trzeba bowiem przezwyciężyć dawne utrwalone już nawyki. Hipoteza wydaje się interesująca, jednak mało jest badań empirycznych potwierdzających jej słuszność. Jedynie wyniki uzyskane przez Budohoską i Zagrodzką wskazują na zmianę kierunku transferu w pewnym okresie życia, sugerując, iż transfer pozytywny zwiększa się w pierwszych dwóch dekadach życia oraz że transfer negatywny zwiększa się w następnych. Pewnych dowodów przemawiających również za słusznością omawianej hipotezy dostarczają eksperymenty Thorndike’a i Rucha, w których osoby starsze miały większe trudności niż csoby młodsze w toku uczenia się czynności wymagających przewyciężenia wpływu dawnego zasobu doświadczeń. Nie którzy autorzy próbują wyjaśnić początkowy wzrost, a następnie spadek zdolności do uczenia się fluktuacją motywacji do uczenia się materiału stosowanego zazwyczaj w badaniach nad omawianą zależnością. Niestety, i ta hipoteza nie znajduje potwierdzenia w pracach empirycznych.

Czytaj dalej Hipotezy odwołujące się do czynników psychologicznych