Szukasz psychologa sportu lub pracy w Krakowie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszym gabinecie!

Konflikt człowieka

Żaden człowiek nie funkcjonuje tak efektywnie, żeby wszystkie jego dążenia były zgodne i dobrze zintegrowane. W związku z tym wszystkie teorie osobowości muszą zajmować się bezpośrednio lub pośrednio problemami, przed jakimi staje jednostka wskutek konfliktu motywów czy skłonności. Zachowanie konfliktowe Miller i Dollard analizują w kategoriach pięciu podstawowych założeń, które stanowią rozwinięcie omówionych już przez nas zasad.

Po pierwsze, zakładają oni, że tendencja do zbliżania się do celu staje się tym silniejsza, im bliżej celu znajduje się dana jednostka: zależność tę określa się jako gradient dążenia (gradient of approach). Po drugie, zakładają, że tendencja do unikania bodźca negatywnego staje się tym silniejsza, im bliżej tego bodźca znajduje się dana jednostka: prawidłowość ta nosi nazwę gradientu unikania (gradient of avoidance). Założenia te można wyprowadzić z zasady generalizacji bodźca, o której już pisaliśmy. Zgodnie z trzecim założeniem gradient unikania jest bardziej stromy niż gradient dążenia. Wynika stąd, że w miarę zmniejszania się odległości od celu siła tendencji do unikania rośnie szybciej niż siła tendencji do zbliżenia. Czwarte założenie głosi, że wzrost siły popędu związanego z dążeniem czy unikaniem podniesie ogólny poziom gradientu. Tak więc nadal będzie występować wzrost siły dążenia lub unikania w miarę zbliżania się do celu, lecz obecnie tendencje te będą silniejsze na każdym odcinku drogi do celu. Według piątego założenia, gdy rywalizują za sobą dwie reakcje, to wystąpi silniejsza z nich. Miller i Dollard opierając się na tych założeniach (którymi uzupełnili omówione już przez nas pojęcia), mogli sformułować przewidywania dotyczące sposobu reagowania jednostki stojącej wobec różnych typów konfliktu.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.