Szukasz psychologa sportu lub pracy w Krakowie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszym gabinecie!

Hipotezy odwołujące się do czynników psychologicznych

Hipotezy odwołujące się do czynników psychologicznych również nie są wystarczająco uzasadnione. Można przypuszczać, że umiejętność korzystania z uprzedniego doświadczenia, a więc ten czynnik, który obserwuje się w badaniach nad transferem, jest jedną z głównych przyczyn zarówno wzrcstu, jak i spadku zdolności do uczenia się. W początkowym okresie życia dziecko coraz lepiej poznaje otaczającą je rzeczywistość, a wszystkie zdobyte przezeń informacje ułatwiają mu przyswojenie nowych. Przez pewien okres w życiu człowieka transfer pozytywny ma przewagę nad negatywnym. Później, gdy zasób posiadanej wiedzy jest już duży, a określone sposcby działania i operowania różnymi informacjami oraz przedmiotami zostały dobrze utrwalone, występuje transfer negatywny. Uczenie się nowych czynności utrudnione jest wskutek uprzednio nabytego doświadczenia. Dla ich wyuczenia się trzeba bowiem przezwyciężyć dawne utrwalone już nawyki. Hipoteza wydaje się interesująca, jednak mało jest badań empirycznych potwierdzających jej słuszność. Jedynie wyniki uzyskane przez Budohoską i Zagrodzką wskazują na zmianę kierunku transferu w pewnym okresie życia, sugerując, iż transfer pozytywny zwiększa się w pierwszych dwóch dekadach życia oraz że transfer negatywny zwiększa się w następnych. Pewnych dowodów przemawiających również za słusznością omawianej hipotezy dostarczają eksperymenty Thorndike’a i Rucha, w których osoby starsze miały większe trudności niż csoby młodsze w toku uczenia się czynności wymagających przewyciężenia wpływu dawnego zasobu doświadczeń. Nie którzy autorzy próbują wyjaśnić początkowy wzrost, a następnie spadek zdolności do uczenia się fluktuacją motywacji do uczenia się materiału stosowanego zazwyczaj w badaniach nad omawianą zależnością. Niestety, i ta hipoteza nie znajduje potwierdzenia w pracach empirycznych.

Przy obecnym stanie wiedzy można sądzić, że dla wyjaśnienia zależności pomiędzy zdolnością do uczenia się a wiekiem każda z wymienionych hipotez w pewnym stopniu jest użyteczna. Tę interesującą nas zależność determinuje prawdopodobnie zarówno dojrzewanie, jak i czynniki psychologiczne.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.