Szukasz psychologa sportu lub pracy w Krakowie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszym gabinecie!

Funkcjonowanie rodziny z dzieckiem chorym na raka cz. II

Przedmiotem badań jest sposób funkcjonowania każdej z badanych rodzin, w których leczone jest dziecko na ostrą białaczkę limfoblastyczną. W badaniach dotyczących funkcjonowania rodziny (a nie jednostki w systemie rodzinnym), w której jest dziecko chore na białaczkę, stawiane jest pytanie: „J a k funkcjonuje taka rodzina”? Tak postawione pytanie stanowi problem pracy.

Cel badań był podwójny: poznawczy i praktyczny. Bez rzetelnych badań nie można stwierdzić, jak funkcjonują „rodziny białaczkowe”. Natomiast w praktyce terapeutycznej trudno jest proponować pomoc rodzinie z dzieckiem chorym na białaczkę, nie wiedząc, jakie problemy przeżywa taka rodzina.

Każda rodzina stanowi niepowtarzalną strukturę, dlatego potrzebna jest próba zrozumienia funkcjonowania każdej z nich w sytuacji choroby białaczkowej. Z tak sformułowanego pytania wynikałoby, że badania systemowe mają przede wszystkim opisywać określone relacje interpersonalne. Nie odrzuca się jednak prób ich wyjaśniania, co rodzi potrzebę postawienia pytań kolejnych – a wynikających z poprzedniego pytania, mianowicie: „Dlaczego właśnie tak a nie inaczej funkcjonuje konkretny system rodzinny z dzieckiem chorym na białaczkę? Jak środowisko zewnątrzsys- temowe wpływa na członka systemu? Czy stanowi ono system oparcia, czy też obciąża jednostkę systemu? Czy jedne z badanych rodzin są między sobą bardziej podobne niż inne, czy więc istnieją różne typy „rodzin bia- łaczkowych”?

W pracy nie zostały postawione żadne hipotezy. Zastosowano zasadę bezzałożeniowości jako podstawowego podejścia do badań o orientacji fe- nomenologiczno-egzystencjalnej w związku z tym, że analizy systemowe dotyczące tej problematyki nie są w literaturze reprezentowane. Podjęcie takich badań pozwoli nie tylko stwierdzić, że zarówno rodzice, jak i dzieci w różny sposób przeżywają sytuację choroby, która wpływa na ich funkcjonowanie – badania takie były prowadzone i zostaną obszernie przedstawione – ale: pozwoli uchwycić czynniki warunkujące funkcjonowanie każdej z osobna „rodziny białaczkowej”. Ich opis i wyjaśnienie stanowi kolejny krok w badaniach. Jednocześnie liczba przebadanych rodzin pozwoliła na próbę ich typologii. Pozwala to nie tylko odkryć nowe horyzonty wiedzy na temat funkcjonowania „rodzin białaczkowych”, ale – co najważniejsze – otrzymane stąd informacje mogą pomóc w terapii tych rodzin.

W badaniach wzięło udział 38 rodzin, analizą objęto 30 rodzin. W procesie gromadzenia materiału empirycznego, w celu uzyskania odpowiedzi na postawione pytania, zostały wykorzystane następujące metody badawcze: Der Gießen Test autorów D. Beckmanna i H. E. Richtera w wersji A. Januszewskiego, Rozmowa Kierowana, Test Zdań Niedokończonych oraz Test Rysunku Rodziny w wersji M. Braun-Gałkowskiej.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.