Szukasz psychologa sportu lub pracy w Krakowie? Pomoc masz w zasięgu ręki w naszym gabinecie!

DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA

Problem dojrzałości szkolnej należy do zagadnień z pogranicza psychologii rozwojowej i wychowawczej. Chodzi o odpowiedź na pytanie, jaki stopień rozwoju fizycznego i psychicznego umożliwia dziecku sprostanie wymaganiom szkoły. Analizie właściwości rozwojowych dzieci, które mają podjąć obowiązek szkolny, powinna zatem towarzyszyć psychologiczna analiza procesu wychowania i nauczania, przynajmniej na. szczeblu początkowym. W naszych dalszych rozważaniach skupimy się przede wszystkim na rozwojowym aspekcie dojrzałości szkolnej.

Dojrzałość szkolną można ujmować bardziej statycznie, jako „moment równowagi między wymaganiami szkoły a możliwościami rozwojowymi dziecka” (Tyborowska, 1966, s. 304), albo też dynamicznie – jako długotrwały proces przemian psychofizycznych,, który prowadzi do przystosowania się dziecka do szkolnego systemu nauczania początkowego Oba ujęcia są uzasadnione i wzajemnie powiązane, zwłaszcza jeśli przyjmiemy założenie teoretyczne, że dojrzałość jednostki jest zawsze wynikiem współdziałania dwóch .procesów rozwojowych: dojrzewania i uczenia się (por. rozdz. III, D, 2). Dojrzałość szkolna nie jest więc uwarunkowanym biologicznie etapem samorzutnego rozwoju,- lecz składają się na nią różnorodne doświadczenia dziecka w sferze motorycznej, umysłowej, emocjonalnej i społecznej. Ocena stopnia dojrzałości szkolnej jest zarazem oceną poziomu rozwoju dziecka w danym momencie: ocena ta dokonana jest jednak z określonego punktu widzenia — gotowości do rozpoczęcia nauki w szkole, uzależnionej m.in. od dotychczasowego biegu życia dziecka, od tego, czy uczęszczało ono, czy też nie, do przedszkola, czy miało okazję współdziałać z rodzeństwem lub z innymi dziećmi w najbliższym otoczeniu, czy dorośli zaspokajali jego potrzeby poznawcze i uczuciowe, czy stawiano mu wymagania dostosowane do jego możliwości,, a jednocześnie rozwijające pożądane społecznie formy zachowania.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.